ගයිෂෝ හි "එකොළොස්වන පස් අවුරුදු සැලැස්ම" ග්‍රාමීය ජනගහනය මිලියන 10.6 ක් සඳහා පානීය ජල ගැටලුව විසඳීම සඳහා බිලියන 5 ක් ආයෝජනය කළේය

ජින්ෂා ප්‍රාන්තයේ “ඇන්ඩා නව දිගු දුර නල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ” ඉදිකිරීම් භූමියේදී, විවිධ ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ජල මූලාශ්‍ර භූමියේ සහ නල මාර්ග තැබීමේ ස්ථානයේ කාර්යබහුල වී ඇති අතර ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතිය අවසන් වන විට මූලික වශයෙන් නිම කර ඇති බව සහතික කරයි. වසර.

ගුයිෂෝ පළාතේ ග්‍රාමීය පානීය ජල සුරක්‍ෂිතතා ව්‍යාපෘතිවල විශාලතම දිගු දුර නල ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමෙන් පසු ඇන්ලූ ටවුන්ෂිප්, ඩේටියන් ටවුන්ෂිප් සහ ජින්ෂා ප්‍රාන්තයේ ෂින්හුවා ටවුන්ෂිප් හි 69,900 ක ජනතාවගේ පානීය ජල සුරක්‍ෂිතතා ගැටළුව විසඳා ගත හැකිය.

මිනිසුන්ගේ පානීය ව්‍යාපෘති 100 කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ඉදිවෙමින් පවතින බව ජල සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන පානීය දෙපාර්තමේන්තුවේ සහෝදරවරු පැවසූහ.

“එකොළොස්වන පස් අවුරුදු සැලැස්ම” කාලය තුළ “පිපාසය සංසිඳවීමේ සැලැස්ම” සඳහා සැලසුම් කර තිබුණේ මිලියන 6.15 ක් පමනක් වුවද, ඇත්ත වශයෙන්ම, පළාතේ දුප්පත් පානීය ජලය සහිත ග්‍රාමීය ජනතාව මිලියන 10.6 ක් සිටි අතර, පානීය ජලය සඳහා සමුගනිමින් විවිධ මානව පානීය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

1996 සිට 2004 දක්වා ගුයිෂෝ පළාතේ “ආශාව ව්‍යාපෘතිය” සහ “දරිද්‍රතා සහන ව්‍යාපෘතිය” යන අදියර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර එය ගුයිෂෝ පළාතේ ග්‍රාමීය ජනතාව මිලියන 18 කට වැඩි පිරිසකට “පිපාසය” ඇති කිරීමට උපකාර කළ නමුත් 2005 දී කරන ලද සමීක්ෂණය හා ඇගයීම මගින් මිලියන 23 ක් ගුයිෂෝ පළාතේ ග්‍රාමීය ජනතාව අනාරක්ෂිත පානීය ජලයෙන් ජනගහනය පීඩා විඳිති.

2006 සිට ගුයිෂෝ හි ග්‍රාමීය පානීය ජල ආරක්ෂණ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇත. “තුන් මට්ටමේ ඒකාබද්ධ ආයෝජනය” ශක්තිමත් ව්‍යාපෘති අරමුදල් දාමයක් පිහිටුවා ඇති අතර, “11 වන පස් අවුරුදු සැලැස්ම” කාල පරිච්ඡේදය ගුයිෂෝ පළාතේ ග්‍රාමීය පානීය ජල සුරක්ෂිතතා කටයුතු සඳහා වේගයෙන් වර්ධනය වන හා effective ලදායී කාල පරිච්ඡේදයක් බවට පත් කර තිබේ.

මෙම වසර අවසන් වන විට පළාත ග්‍රාමීය පානීය ජල ව්‍යාපෘති සඳහා යුවාන් බිලියන 4.944 ක් ආයෝජනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ අතර මධ්‍යම රජය යුවාන් බිලියන 3.012 ක් ආයෝජනය කර ඇති අතර යුවාන් බිලියන 1.546 ක් සඳහා පළාත් මට්ටමේ මූල්‍ය විධිවිධාන මගින් ගොවීන්ගේ සමුච්චිත ආයෝජන සහ ශ්‍රමයෙන් වට්ටම් කරන ලද ප්‍රාග්ධනය යුවාන් මිලියන 300 කට වඩා වැඩි වී තිබේ.

මේ වන විට ගුයිෂෝ පළාත පළාතේ ග්‍රාමීය පානීය ජල සුරක්ෂිතතා සැළැස්මේ “දොළොස්වන පස් අවුරුදු සැලැස්ම” ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතර එය 2008 සිට පළාතේ ග්‍රාමීය ජනතාව මිලියන 2 ත් 3 ත් අතර ප්‍රමාණයක පානීය ජල සුරක්ෂිතතා කාර්යය බිඳ දමා ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. සෑම වසරකම 2012 වන අතර එය වසරකට පෙර තනි ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම සහ සමස්ත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම කරන්න.


තැපැල් කාලය: මැයි -21-2020